Brukeravtale

Dato for siste endring: 13.03.2017

1.- Vilkår for å starte et prosjekt

1.1. Ved å starte et prosjekt gjennom denne plattformen som tilbys av Funde.no AS (heretter omtalt som «Funde»), aksepterer du vilkårene for tjenesten som er satt opp i denne bruksavtalen. Vennligst les gjennom alle bruksvilkår før du benytter deg av tjenesten. Vilkårene er personlige for deg, og må ikke overdras eller overføres til noen andre uten samtykke fra Funde. Funde kan overdra, overføre eller delegere enkelte av sine rettigheter og plikter etter denne avtalen uten ditt samtykke. Tjenesten tilbys med forbehold om aksept av alle vilkårene og betingelsene for bruk, herunder også både vilkårsavtale for alle brukere og vilkår for personvern, tilgjengelig under:

https://www.funde.no/page/show/privacy_policy. En rekke av vilkårene for å starte et prosjekt gjennom plattformen som tilbys her står kun beskrevet i bruksavtalen for alle brukere (heretter omtalt som «den generelle bruksavtalen»), som du som bruker av nettstedet aksepterer.

1.2.- Ved å benytte deg av tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne bruksavtalen. Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller erstatte bruksvilkårene ved å legge ut oppdaterte vilkår på nettstedet. Når det har skjedd endringer i bruksavtalen vil Funde sende deg en e-post til din registrerte e-postadresse om at bruksvilkårene er endret. Det er ditt ansvar å gjennomgå de oppdaterte bruksvilkårene etter at denne e-posten er sendt ut. Feil vedrørende mottak av slik e-post som har sin årsak i forhold på din side, for eksempel at e-posten havner i søppelpost, er ditt ansvar. Din fortsatte bruk av tjenesten etter kunngjøring av endringer i bruksvilkårene innebærer at du også aksepterer endringene i bruksvilkårene.

2.- Prosjektstartere

2.1.- Alle brukere som starter et prosjekt gjennom plattformen som tilbys hos www.funde.no, er å anse som prosjektstartere, og er bundet av denne brukeravtalen.

2.2.- Punkt 2 i den generelle bruksavtalen omhandler hvem tjenesten er tilgjengelig for. Disse vilkårene strekker seg nødvendigvis også til hvem som kan starte et prosjekt her.

3.- Registrering av prosjekt

3.1.- For å starte et prosjekt må du fylle ut oppgitt informasjon hos www.funde.no. Du skal oppgi nøyaktig, riktig og fullstendig informasjon om prosjektet selv ved registrering. Funde forbeholder seg retten til å nekte eller avbryte registrering av prosjekt, samt endre prosjektnavn som bryter med vilkårene her. Foruten den informasjon som kreves for å starte et prosjekt, kan Funde kreve ytterlig informasjon om prosjektet eller at dette oppgis på plattformen. Brudd på vilkårene her vil kunne føre til oppsigelse av din konto, samt nektelse av fremtidig tilgang til tjenesten.

4.- Tjenesten

4.1.- Andre former for støtte enn pengedonasjoner må avtales særskilt mellom prosjektstarter og bidragsyter. Belønninger for bidrag eller andre motytelser som ytes i forbindelse med en enkelt eller flere donasjoner avtales også særskilt mellom prosjektstarter og bidragsyter. Funde AS er ikke ansvarlig for å ettergi belønninger. Prosjektskaper bestemmer utelukkende selv hvor mye finansiering som er nødvendig for å finansiere et prosjekt («finansieringsmål»), og er selv ansvarlig for oppnåelsen av dette finansieringsmålet. Prosjektskaper velger selv om de ønsker å dele informasjon om progresjon og status vedrørende det enkelte prosjekts finansieringsmål.

4.2.- Alle avtaler som er relatert og tilknyttet et bestemt prosjekt er utelukkende mellom hvert enkelt prosjekts bidragsyter og prosjektstarter, og er innenfor rammen av Lemon Way (heretter referert til som «betalingsløsningsleverandøren») sine forretningsmessige vilkår. Brukere som velger å støtte et prosjekt aksepterer betalingsløsningsleverandøren sine vilkår og er innforstått med at de inngår en juridisk avtale mellom tre parter som inkluderer betalingsleverandøren Lemon Way. All økonomisk støtte som et prosjekt mottar vil bli behandlet gjennom betalingsløsningsleverandørens betalingssystem. Økonomisk donasjoner er ikke refunderbart mens det fortsatt er mulig å donere penger til et prosjekt (heretter referert til som «finansieringsperioden»). Finansieringsperioden fastsettes særskilt av prosjektstarter til det enkelte prosjekt.

4.3.- Funde er ikke en representant for eller på annen måte forretningsmessig tilknyttet betalingsleverandøren, men er utelukkende en bruker av tjenesten. Funde kan således ikke holdes ansvarlig for feil eller skyld fra betalingsleverandørens side.

4.4.- Prosjektskaper er på ingen måte en kontraktsmedhjelper for Funde. Funde er heller ikke et tidligere salgsledd, hva angår belønninger.

5.- Transaksjoner og prosjektstøtte

5.1.- Som prosjektstarter av et prosjekt aksepterer du følgende når du selv velger å starte prosjektet:

a. Du skal oppgi riktig betalingsinformasjon

b. Du er selv ansvarlig for at det finansieringsmålet du har oppgitt kan nås innen den oppgitte finansieringsperioden.

c. At all støtte tilbakeholdes av Funde gjennom Lemon Way til det oppgitte finansieringsmålet er nådd i sin helhet.

d. At all støtte refunderes til bidragsyterne dersom prosjektet ikke når sitt finansieringsmål innen finansieringsperioden er utløpt.

e. Funde er på ingen måte ansvarlig for de belønninger som utloves i forbindelse med prosjektet. Større avvik fra oppgitt leveringsdato for slike belønniner kan medføre at misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende overfor deg som prosjektstarter fra bidragsytere.

Det understrekes at prosjektskaper forøvrig samtykker til å handle i tråd med punkt 6 annet ledd bokstav a til c.

a. Å handle i god tro til å oppfylle enhver lovet belønning i løpet av den estimerte leveringsdatoen.

b. Å ikke tilby eller skape et prosjekt som prosjektskaper ikke har eierskap til eller som på noen måte strider med eller krenker en tredjeparts rett.

c. Å ikke bruke personopplysninger til andre formål enn de som er uttrykkelig angitt i det enkelte prosjekt eller for å realisere en belønning.

5.2.- Funde forbeholder seg retten til å, på bakgrunn av et saklig grunnlag, kansellere en donasjon fra en bidragsyter når som helst. Funde forbeholder seg retten til å, på et saklig grunnlag, avbryte, fjerne eller suspendere en kampanje når som helst. Funde er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av noen av disse handlingene. Det kan forekomme forsinkelser i slutten av en vellykket kampanje som kan utsette tilgang til midlene.

5.3.- Funde er ikke forpliktet til å bli involvert i tvister mellom noen brukere eller mellom brukere og tredjeparts som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, levering av varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med kampanjer på nettstedet. Funde overvåker ikke eller kontrollerer gjennomføringsevnen eller punktlighet av prosjekter.

5.4.- Funde støtter ikke eller videre fremhever noe av innholdet som er sendt fra brukere.

5.5.- Du holder ikke funde.no, dets ledere, ansatte og etterfølgere ansvarlig i saker angående krav, skader, og krav av alle slag, som følge av eller på noen måte er relatert til tvister angående varer og tjenester levert fra prosjektskapere til bidragsytere på www.funde.no

5.5.- Funde kan bare holdes ansvarlig for skade eller tapt som skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig opptreden fra Funde.

6.- Skatter, avgifter og suksesshonorar

6.1.- Funde belaster prosjektskaperen 7,2% + mva. (totalt 9%) av totalt innsamlet beløp, men bare om prosjektet når sitt finansieringsmål/prosjektmål.

6.2.- Prosjektskaperen er ansvarlig for å rapportere riktig, og betale rettidig for alle aktuelle skatter og avgifter for alle summer som er mottatt. Funde er ikke ansvarlig for prosjektskaperens manglende betaling av aktuelle skatter og avgifter.

6.3.- Prosjektskaperen som har gjennomført en vellykket kampanje vil motta innsamlet beløp minus alle avgifter og sukesshonorarer, så snart som mulig etter at kampanje er fullført. Netto sum vil bli overført til prosjektskaperens bankkonto via Lemon Way.

6.4.- Selskapet støtter ikke eller videre fremhever noe av innholdet som er sendt fra brukere.

6.5.- Du holder ikke funde.no, dets ledere, ansatte, agenter og etterfølgere ansvarlig i saker angående krav, skader, og krav av alle slag, kjente eller ukjente, mistenkte eller uventede, utleveres eller ikke oppgitte, som følge av eller på noen måte er relatert til tvister angående varer og tjenester levert fra skapere til backere på www.funde.no

7.- Eksterne nettsider

7.1.- Tjenesten kan tillate deg å lenke til andre nettsteder eller ressurser på internett, og andre nettsteder eller ressurser kan inneholde lenker til funde.no. Funde er ikke ansvarlig for innhold, funksjoner, nøyaktighet, lovlighet, hensiktsmessighet, eller andre aspekter av andre nettsteder eller ressurser.

8.- Innhold og Lisenser

8.1.- Tjenesten inneholder programvare, tekst, grafikk, bilder, lydopptak, audiovisuelle effekter, og annet materiale gitt av eller på vegne av Funde, og som være beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter, eller andre rettigheter og lover.

8.2.- Du forplikter deg til å overholde, og ikke krenke opphavsrett og andre juridiske restriksjoner tilknyttet tekst, grafikk, bilder, lydopptak, audiovisuelle effekter, og annet materiale gitt av eller på vegne av Funde.

8.3.- Bruk, reproduksjon, modifikasjon, distribusjon eller lagring av innhold for annet enn personlig, ikke-kommersiell bruk er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Funde eller fra rettighetshaver. Du skal ikke selge, lisensiere, leie ut eller på annen måte bruke eller utnytte tekst, grafikk, bilder, lydopptak, audiovisuelle effekter, og annet materiale gitt av eller på vegne av Funde for kommersiell bruk eller på noen måte som bryter tredjeparts rettigheter.

9. Immaterielle rettigheter

9.1. Ved å bidra, og legger til, opprette, laste opp, sende, distribuere, legge til rette for distribusjon av, samle, legge inn, eller på annen måte gjøre tilgjengelig ( "sende inn") innhold ( 'brukergenerert innhold") enten på nettstedet eller gjennom Tjenesten godtar du følgende vilkår:

a. Funde vil ikke ha noen eierrettigheter over ditt brukergenererte innhold. Imidlertid må Funde ha følgende lisens til å utføre og markedsføre tjenesten på dine vegne og på vegne av sine andre brukere og seg selv. Du gir Funde den verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royalty-fri, under lisensierbar, overførbar rett til (og la andre som opptrer på vegne) (i) bruke, endre, modifisere, lage avledede produkter av, reprodusere, host, skjerm, strøm, overføre, avspilling, transkode, kopiere, funksjonen, markedsføre, selge, distribuere, og ellers utnytte dine bruker generert innhold og dine varemerker, tjenestemerker, slagord, logoer, og lignende eiendomsrettigheter (samlet kalt "varemerker") i forbindelse med (a) tjenesten, (b) Fundes (og dens etterfølgere 'og stedfortredere') virksomheter, (c) fremme, markedsføring, og omfordele deler av eller hele nettstedet (og avledede produkter derav) eller Tjenesten i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler (inkludert, uten begrensning, tredjeparts nettsteder); (Ii) ta det andre tiltak er nødvendig for å utføre og markedsføre tjenesten; (Iii) tillate sine brukere å strømme, overføre, avspilling, nedlastning, visning, funksjon, distribuere, samle inn, og ellers bruke bruker generert innhold og varemerker i forbindelse med tjenesten; og (iv) bruke og publisere, og tillate andre å bruke og publisere, bruker generert innhold, varemerker, navn, likheter, og personlige og biografiske materialer av deg og medlemmene av gruppen, i forbindelse med ytelse eller markedsføring av tjenesten. Den foregående lisens tilskudd til Funde påvirker ikke andre eierskap eller lisensrettigheter i ditt brukergenererte innhold, herunder rett til å gi ytterligere lisenser til brukergenerert innhold.

b. Du publiserer din bruker generert innhold, og du kan bli identifisert offentlig av navnet ditt eller brukerpåloggingsnavnet i tilknytning til din bruker generert innhold.

c. Du gir hver bruker en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til bruker generert innhold gjennom tjenesten, og å bruke, redigere, modifisere, reprodusere, distribuere, lage avledede produkter av, vise og utføre slike Brukerinnlegg kun for personlig, ikke-kommersiell bruk.

d. Videre godtar du at dine bruker generert innhold ikke vil inneholde tredjeparts opphavsretts beskyttet materiale, eller materiale som er underlagt andre tredjeparts rettigheter, med mindre du har tillatelse fra den rettmessige eieren av materialet eller du ellers lovlig rett til å publisere materialet og å gi Funde alle lisensrettighetene her.

e. Du vil betale alle avgifter og andre fordringer til en person eller enhet basert på bruker generert innhold til tjenesten eller Fundes publisering eller hosting av bruker generert innhold som forutsatt i disse vilkårene for bruk.

f. Bruk eller annen utnyttelse av bruker generert innhold av Funde og brukere som tiltenkt av denne Avtalen vil ikke krenke rettighetene til en tredjepart, inkludert uten begrensning personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontrakts rettigheter eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrett.

g. Funde skal ha rett til å slette, redigere, modifisere, reform, utdrag, eller oversette noen av dine brukergenerert innhold.

h. All informasjon er lagt ut offentlig eller privat overført gjennom Nettstedet er ansvaret til personen som dette innholdet stammer fra. Funde regulerer ikke innholdet i kommunikasjonen mellom brukere eller brukernes samhandling med tjenestene og er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, moral, lovligheten, sannferdighet eller nøyaktigheten av brukerinnhold. Funde vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i innhold.

j. Funde kan ikke garantere identiteten til andre brukere med hvem du kan samhandle mens du bruker tjenesten. Funde gjør ingen forsøk på å bekrefte, og ikke bekrefte, noen bruker påstått identitet. Du er selv ansvarlig for å bestemme identitet og egnetheten av andre brukere som du kan kontakte ved hjelp av tjenesten.

k. Alt innhold du tilgang til gjennom Tjenesten skjer på egen risiko, og du vil være ansvarlig for skader eller tap for noen part.Funde kan, under gitte forhold, avslutte brukerkontoer som bryter denne avtalen som gjelder immaterielle rettigheter.

10.- Ansvarsfraskrivelse

10.1 Funde har ingen spesielle forhold med eller forvaltningsansvar for deg. Du erkjenner at Funde ikke har noen plikt til å gjøre noe om noe av det følgende: hvilke brukere som får tilgang til nettstedet; Hvilket innhold Brukerne får tilgang til gjennom Nettstedet; hvilke effekter Innholdet kan ha på brukere; hvordan Brukere kan tolke eller bruke innholdet; eller hvilke handlinger Brukere kan ta som følge av å ha blitt utsatt for innhold. Funde kan ikke garantere ektheten av data eller informasjon som brukerne oppgir om seg selv eller sine kampanjer og prosjekter. Du slipper Funde fra alt ansvar for å ha kjøpt eller ikke kjøpt innhold gjennom nettstedet. Nettstedet kan inneholde, eller henvise deg til nettsteder som inneholder informasjon som noen mennesker kan finne støtende eller upassende. Funde gir ingen garantier vedrørende innhold på nettstedet, og Funde er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, eller anstendighet av materialet funnet ved å bruke tjenesten.

10.2 Funde garanterer ikke at innhold vil bli gjort tilgjengelig via tjenesten. Funde har ingen forpliktelse til å overvåke Tjenesten eller innhold. Funde forbeholder seg retten til, når som helst, uansett årsak, og uten forvarsel: (i) avbryte, avvise, avbryte, fjerne eller suspendere en kampanje eller et prosjekt; (Ii) fjerne, endre eller modifisere noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til, bruker generert innhold; og (iii) fjerne eller blokkere ethvert Bruker eller bruker generert innhold. Funde forbeholder seg retten til ikke å kommentere årsakene til noen av disse handlingene.

10.3 Tjenesten leveres "som den er", og er uten noen form for garanti. Funde og dets styremedlemmer, ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og innholdsleverandører garanterer ikke at: (a) Tjenesten vil være sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted; (B) eventuelle mangler eller feil vil bli rettet; (C) innhold eller programvare som er tilgjengelig på eller gjennom Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller (d) resultatene av bruk av tjenesten vil tilfredsstille dine krav. Din bruk av tjenesten er utelukkende på egen risiko.

10.4 Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil eller mangler. Funde er ikke ansvarlig for eventuelle slike typografiske, tekniske eller prisfeil oppført på nettsiden. Nettstedet kan inneholde informasjon om muligheter som ikke er tilgjengelige overalt. En referanse til en mulighet på nettstedet betyr ikke at en slik mulighet er eller vil bli tilgjengelig når du ønsker å forfølge den. Funde forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og forbedringer til nettstedet når som helst uten varsel eller ansvar.

10.5 Funde er ikke autorisert til å gi økonomiske råd eller investeringstjenester og gir ikke slike tjenester. Funde skal ikke holdes ansvarlig for brukeratferd eller innhold med hensyn til økonomisk rådgivning eller investering av eller på nettstedet. Investeringsmuligheter på nettstedet er ikke autorisert av finanstilsynet i Norge, og det er ditt ansvar å utføre en selskapsgjennomgang før en støtter et prosjekt.

11.- Erstatning

11.1.- Du skal holde Funde, dets tilknyttede selskaper og hver av sine og dets tilknyttede selskaper, entreprenører, styremedlemmer, samarbeidspartnere, leverandører og representanter fri fra alle forpliktelser, krav og utgifter, herunder rimelige advokathonorarer og andre saksomkostninger, som oppstår fra eller er relatert til din bruk eller misbruk av, eller tilgang til tjenesten og innhold, eller på annen måte fra bruker generert innhold, brudd på vilkårene for bruk, eller krenkelse av deg, eller en tredjepart hjelp kontoen din, av immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en person eller enhet. Funde forbeholder seg retten til å påta seg forsvaret og kontroll av alle saker der du er erstatningspliktig, og i så fall vil du bistå og samarbeide med Funde i å hevde noen tilgjengelige forsvar.

12.- Ansvarsbegrensning

12.1.- Ikke i noe tilfelle skal Funde, eller dets direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere, leverandører eller innholdsleverandører, være ansvarlig under kontrakt, krenkelse av en rettighet, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annen juridisk eller rettferdig teori med hensyn til tjenesten ( i) for eventuelle tapte fortjeneste, tap av data, kostnader for anskaffelse av erstatning matvarer eller tjenester, eller spesielle, indirekte, straffende, eller følgeskader av noe slag, erstatningsvarer eller tjenester (uansett årsak), (ii) for alle bugs, virus, trojanske hester eller lignende (uavhengig av kilden til opprinnelse), eller (iii) for noen direkte skader.

12.2.- Funde skal ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skade påført av en prosjektstarter i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, eller manglende evne til å bruke, av Nettstedet, noen nettsteder knyttet til det, og noen materialer postet på den, inkludert, uten begrensning: a. tap av inntekt; b. tap av virksomhet; c. tap av fortjeneste eller kontrakter; d. tap av forventede besparelser; e. tap av data; f. tap av goodwill; g. bortkastet ledelse eller kontoret tid; eller h. for andre tap eller skade av noe slag, men oppstått og uansett om forårsaket av skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om forutsigbare. Tilgang Tjenesten er forbudt fra områder der innholdet er ulovlig. Hvis du har tilgang til tjenesten fra andre steder, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge lokale lover.

13.- Lovvalg, ugyldighet og tvisteløsning

13.1.- Disse bruksvilkårene (og ytterligere regler, retningslinjer eller retningslinjer innlemmet ved henvisning) skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

13.2.- Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) og lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (angrerettloven) gjelder ikke mellom bidragsyter og Funde.

13.3.- Hvis en eller flere bestemmelser av denne avtalen om bruksvilkår er funnet å være ugjennomførbare eller ugyldig, vil bare disse ugjennomførbare eller ugyldige bestemmelsene begrenses eller settes til side så langt det er nødvendig. Denne avtale om brukervilkår vil ellers fortsette gjelde, dog uten de ugjennomførbare eller ugyldige enkeltbestemmelser eller punkter.

13.4.- Brukere, Prosjektskaper og Funde forplikter seg gjennom denne avtalen til å søke en minnelig løsning på enhver konflikt som eventuelt måtte oppstå.

14.- English Language

14.1.- As a courtesy and convenience only, this Agreement may be translated and available in languages other than English.

14.2.- Notwithstanding any translation into another language, the English version of this Agreement governs.

Bruksavtalen for alle brukere

1.- Vilkår for bruk

1.1.- Vennligst les gjennom bruksvilkårene før du bruker tjenestene som tilbys av Funde.no AS (Heretter referert til som «Funde»). Denne avtalen fastsetter vilkårene for din bruk av nettstedet www.funde.com (heretter referert til som «nettstedet»). Vilkårene er personlig for deg, og må ikke overdras eller overføres til noen andre uten Funde sitt samtykke. Funde kan overdra, overføre eller delegere enkelte av sine rettigheter og plikter etter denne avtalen uten samtykke. Tjenesten tilbys med forbehold om aksept av alle vilkårene og betingelsene for bruk, herunder også vilkår for personvern, tilgjengelig under:

https://www.funde.no/page/show/privacy_policy.Ved å bruke tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller erstatte bruksvilkårene ved å legge ut oppdaterte vilkår på nettstedet. Når det har skjedd endringer i bruksavtalen vil det bli sendt ut melding til din registrerte mailadresse om at bruksvilkårene er endret. Det er ditt ansvar å sjekke de oppdaterte bruksvilkårene etter at slik mail har blitt sendt ut. Feil vedrørende mottak av slik mail fra oss som har sin årsak i forhold på din side, for eksempel at meldingen havner i søppelpost, er ditt ansvar. Din fortsatte bruk av tjenesten etter kunngjøring av endringer i bruksvilkårene betyr at du aksepterer disse endringene.

2.- Brukere

2.1.- Alle besøkende til www.funde.no, enten de er registrert eller ikke, er brukere ( heretter referert til som «Brukere»).

2.2.- Tjenesten er bare tilgjengelig for myndige personer over 18 år. Enhver bruk eller forsøk på bruk, herunder å gi andre under 18 år, umyndige eller andre uautoriserte tilgang, er å anse som vilkårsstridig bruk, og vil føre til utestengelse og sletting av tilgang. Bedrifter og virksomheter må være representert av en person som tilfredsstiller de overnevnte krav til rettslig handleevne. Funde kan etter eget skjønn nekte å tilby tjenesten til en bestemt person, bedrift eller virksomhet.

3.- Registrering

3.1.- For å få tilgang til tjenesten må du registrere en konto hos Funde. Du skal oppgi nøyaktig, riktig og fullstendig informasjon om deg selv ved registrering. Funde forbeholder seg retten til å nekte eller avbryte registrering av påloggingsnavn, samt endre påloggingsnavn, passord eller andre påloggingsinnstillinger som bryter med disse retningslinjene. Foruten det som er påkrevd av opplysninger for å opprette konto, kan funde kreve ytterligere informasjon om deg som anses nødvendig for å få bekreftet autentisitet av din identitet. Strider den informasjonen du oppga ved registeringen eller du ikke ettersender påkrevd ekstrainformasjon, vil det føre til oppsigelse av din konto, samt nektelse av fremtidig tilgang til tjenesten. Du er selv ansvarlig for aktiviteten som skjer på kontoen din og for å hemmeligholde passordet ditt for nettstedet. Du skal aldri bruke en annens brukerkonto uten kontoeiers tillatelse. Ved mistanke om uautorisert bruk eller andre sikkerhetsbrudd er du pliktig til å varsle Funde.

4.- Tjenesten

4.1.- Funde er en crowdfunding-plattform hvor skapere av prosjekter («prosjektskaper») kan starte kampanjer for å finansiere prosjekter ved å motta pengedonasjoner fra bidragsytere. Andre former for støtte må avtales særskilt mellom prosjektstarter og bidragsyter. «Rewards» eller andre motytelser som ytes i forbindelse med en donasjon avtales også særskilt mellom prosjektstarter og bidragsyter. Funde AS er ikke ansvarlig for å ettergi belønninger. Prosjektskaper bestemmer utelukkende selv hvor mye finansiering som er nødvendig for å finansiere et prosjekt («finansieringsmål»), og er selv ansvarlig for oppnåelsen av dette finansieringsmålet. Prosjektskaper velger selv om de ønsker å dele informasjon om progresjon og status vedrørende det enkelte prosjekts finansieringsmål. Alle avtaler er utelukkende mellom nettstedets brukere og prosjektstarter, og er innenfor rammen av Lemon Ways (betalingsløsningen) forretningsmessige vilkår. Brukere som velger å støtte et prosjekt aksepterer disse vilkårene og er innforstått med at de inngår en juridisk avtale mellom tre parter som inkluderer betalingsleverandøren Lemon Way og Funde. All økonomisk støtte som et prosjekt får vil bli samlet inn av betalingspartners betalingssystem. Økonomisk donasjoner er ikke refunderbart mens det fortsatt er mulig å donere penger til et prosjekt («finansieringsperioden»). Finansieringsperioden fastsettes særskilt av prosjektstarter til det enkelte prosjekt.

5.- Retningslinjer for bruk av sosialt nettverk på funde.no

5.1.- For å bruke sosialt nettverk på nettstedet samtykker du til å bruke denne funksjonen aktsomt og i god tro, samt ikke utføre handlinger eller distribuere innhold som er i strid med denne brukeravtalen eller norsk lov. Dette innebærer også, men ikke begrenset til, respekt for andre brukere av funksjonen og opphavsrettslige rettigheter. Funde forbeholder seg, etter eget skjønn, å utestenge brukere eller slette brukerkonto som handler i strid med dette. Det er du som er ansvarlig for all aktivitet din brukerkonto produserer i forbindelse med bruk av tjenesten, med mindre det har skjedd et sikkerhetsbrudd på din konto som ikke du kan lastes for.

6.- Transaksjoner og prosjektstøtte

6.1.- Som bidragsyter av et prosjekt aksepterer du følgende når du selv velger å støtte et prosjekt:

a. Gi riktig betalingsinformasjon

b. At selskapet eller partnere av selskapet belaster din konto når du selv velger å gi penger til et prosjekt.

c. At du har tilstrekkelige midler eller kreditt tilgjengelig slik at valgt støtte kan skje

d. At betalingen bidragsyter yter som støtte ikke kan refunderes før finansieringsperioden for et prosjekt har gått ut. Refusjon skjer bare dersom prosjektet ikke når finansieringsmålet innen finansieringsperioden er utløpt.

e. Bidragsyter samtykker til at alle former for støtte skjer på egen risiko. Bidragsyter er selv ansvarlig for å bedømme potensiale for at et prosjekt kan realiseres.

f. Leveringsdato som er oppgitt til hver enkelt belønning er et estimat, og må ikke på noen måtte forstås som en leveringsfrist. Avvik fra denne kan forekomme. Bare større avvik fra slike tidsestimat vil medføre at misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende. Funde eller selskapet er på ingen måte ansvarlig for lovte belønninger. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til når en belønning leveres og belønningens kvalitet.

g. Funde vil gi prosjektskapere tilgang til bidragsyteres navn, eposter, transaksjonstidspunkt for det enkelte bidrag og betalingsmetode.

h. For å realisere en belønning vil en prosjektskaper kunne være avhengig av at bidragsyter ettersender ekstrainformasjon etter direkte forespørsel fra prosjektskaper. Dette kan være leveringsadresse, ønsket størrelse eller liknende. Blir en slik forespørsel ikke imøtegått innen rimelig tid vil det kunne medføre at bidragsyteren ikke mottar sin ellers avtalte belønning.

Skapere av et prosjekt samtykker til:

a. Å handle i god tro til å oppfylle enhver lovet belønning i løpet av den estimerte leveringsdatoen.

b.Å ikke tilby eller lage et prosjekt som prosjektskaper ikke har eierskap til eller som på noen måte strider med eller krenker en tredjeparts rett.

c. Å ikke bruke personopplysninger til andre formål enn de som er uttrykkelig angitt i det enkelte prosjekt eller for å realisere en belønning.

6.2.- Funde forbeholder seg retten til å, på bakgrunn av et saklig grunnlag, kansellere en donasjon fra en bidragsyter når som helst og uansett årsak. Selskapet forbeholder seg retten til å, på et saklig grunnlag, avbryte, fjerne eller suspendere en kampanje når som helst og uansett årsak. Funde er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av noen av disse handlingene. Det kan forekomme forsinkelser i slutten av en vellykket kampanje som kan utsette tilgang til midlene.

6.3.- Funde er ikke forpliktet til å bli involvert i tvister mellom noen brukere eller mellom brukere og tredjeparts som oppstår i forbindelse med bruk av tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, levering av varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med kampanjer på nettstedet. Funde overvåker ikke eller kontrollerer gjennomføringsevnen eller punktlighet av prosjekter.

6.4.- Selskapet støtter ikke eller videre fremhever noe av innholdet som er sendt fra brukere.

6.5.- Du holder ikke funde.no, dets ledere, ansatte, agenter og etterfølgere ansvarlig i saker angående krav, skader, og krav av alle slag, kjente eller ukjente, mistenkte eller uventede, utleveres eller ikke oppgitte, som følge av eller på noen måte er relatert til tvister angående varer og tjenester levert fra skapere til backere på www.funde.no

7.- Skatter & Avgifter

7.1.- Brukere kan registrere og vedlikeholde en konto gratis.

7.2.- Suksesshonorar, Funde belaster prosjektskaperen 6% + mva. (totalt 7,5%) av totalt innsamlet beløp, men bare om prosjektet når sitt finansieringsmål/prosjektmål.

7.4.- Ved å akseptere disse vilkårene du også godta vilkårene og betingelsene i vår betalingspartner Lemon Way som er tilgjengelig på www.lemonway.com/en/terms-of-service/ . Funde er ikke en representant for betalingsleverandøren, men er utelukkende bruker av tjenesten.

7.5.- Prosjektskaperen er ansvarlig for å rapportere riktig, og rettidig betaling, for alle aktuelle skatter og avgifter for alle summer som er mottatt. Funde er ikke ansvarlig for brukeratferd når det gjelder betaling av skatter og avgifter.

7.6.- Prosjektskaperen som har gjennomført en vellykket kampanje vil motta innsamlet beløp minus alle avgifter, så snart som mulig etter at kampanje er fullført. Beløpet minus avgifter vil bli overført til prosjektskaperens bankkonto av Lemon Way.

8.- Eksterne nettsider

8.1.- Tjenesten kan tillate deg å lenke til andre nettsteder eller ressurser på internett, og andre nettsteder eller ressurser kan inneholde lenker til funde.no. Funde er ikke ansvarlig for innhold, funksjoner, nøyaktighet, lovlighet, hensiktsmessighet, eller andre aspekter av andre nettsteder eller ressurser.

9. Innhold og Lisenser

9.1. Tjenestene inneholder materiale, for eksempel programvare, tekst, grafikk, bilder, lydopptak, audiovisuelle verk, og annet materiale gitt av eller på vegne av Funde (samlet kalt "Innhold").

9.2. Du godtar at Tjenesten inneholder innhold levert av selskapet og dets samarbeidspartnere og brukere, og at innholdet kan være beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter, eller andre rettigheter og lover. Du skal overholde og vedlikeholde all opphavsrett og andre juridiske merknader, informasjon, og restriksjoner i ethvert innhold tilgjengelig via tjenesten.

9.3. Bruk, reproduksjon, modifikasjon, distribusjon eller lagring av innhold for annet enn personlig, ikke-kommersiell bruk er forbudt uten skriftlig tillatelse fra selskapet eller fra rettighetshaver. Du skal ikke selge, lisensiere, leie ut eller på annen måte bruke eller utnytte Innhold for kommersiell bruk eller på noen måte som bryter tredjeparts rettigheter.

10.- Immaterielle rettigheter

10.1.- Ved å bidra, og legger til, opprette, laste opp, sende, distribuere, legge til rette for distribusjon av, samle, legge inn, eller på annen måte gjøre tilgjengelig ("sende inn") innhold ( 'brukergenerert innhold ") enten på nettstedet eller gjennom Tjenesten godtar du følgende vilkår:

a. Selskapet vil ikke ha noen eier rettigheter over ditt brukergenerert innhold. Imidlertid må selskapet ha følgende lisens til å utføre og markedsføre tjenesten på dine vegne og på vegne av sine andre brukere og seg selv. Du gir selskapet den verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, royalty-fri, under lisensierbar, overførbar rett til (og la andre som opptrer på vegne) (i) bruke, endre, modifisere, lage avledede produkter av, reprodusere, host, skjerm, strøm, overføre, avspilling, transkode, kopiere, funksjonen, markedsføre, selge, distribuere, og ellers utnytte dine brukergenerert innhold og dine varemerker, tjenestemerker, slagord, logoer, og lignende eiendomsrettigheter (samlet kalt "varemerker") i forbindelse med (a) tjenesten, (b) selskapets (og dens etterfølgere 'og stedfortredere') virksomheter, (c) fremme, markedsføring, og omfordele deler av eller hele nettstedet (og avledede produkter derav) eller Tjenesten i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler (inkludert, uten begrensning, tredjeparts nettsteder); (Ii) ta det andre tiltak er nødvendig for å utføre og markedsføre tjenesten; (Iii) tillate sine brukere å strømme, overføre, avspilling, nedlastning, visning, funksjon, distribuere, samle inn, og ellers bruke brukergenerert innhold og varemerker i forbindelse med tjenesten; og (iv) bruke og publisere, og tillate andre å bruke og publisere, brukergenerert innhold, varemerker, navn, likheter, og personlige og biografiske materialer av deg og medlemmene av gruppen, i forbindelse med ytelse eller markedsføring av tjenesten . Den foregående lisens tilskudd til selskapet påvirker ikke andre eierskap eller lisensrettigheter i ditt brukergenerert innhold, herunder rett til å gi ytterligere lisenser til brukergenerert innhold.

b. Du publiserer ditt brukergenerert innhold, og du kan bli identifisert offentlig av navnet ditt eller brukerpåloggingsnavnet i tilknytning til din brukergenerert innhold.

c. Du gir hver bruker en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til brukergenerert innhold gjennom tjenesten, og å bruke, redigere, modifisere, reprodusere, distribuere, lage avledede produkter av, vise og utføre slike Brukerinnlegg kun for personlig, ikke-kommersiell bruk.

d. Videre godtar du at dine brukergenerert innhold ikke vil inneholde tredjeparts opphavsretts beskyttet materiale, eller materiale som er underlagt andre tredjeparts rettigheter, med mindre du har tillatelse fra den rettmessige eieren av materialet eller du ellers lovlig rett til å publisere materialet og å gi Funde alle lisensrettighetene her.

e. Du vil betale alle avgifter og andre fordringer til en person eller enhet basert på bruker generert innhold til tjenesten eller selskapets publisering eller hosting av brukergenerert innhold som forutsatt i disse vilkårene for bruk.

f. Bruk eller annen utnyttelse av brukergenerert innhold av selskapet og brukere som tiltenkt av denne Avtalen vil ikke krenke rettighetene til en tredjepart, inkludert uten begrensning personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrettigheter, kontrakts rettigheter eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrett.

g. Selskapet skal ha rett til å slette, redigere, modifisere, reform, utdrag, eller oversette noe av ditt brukergenererte innhold.

h. All informasjon er lagt ut offentlig eller privat overført gjennom Nettstedet er ansvaret til personen som dette innholdet stammer fra. Funde regulerer ikke innholdet i kommunikasjonen mellom brukere eller brukernes samhandling med tjenestene og er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhet, moral, lovligheten, sannferdighet eller nøyaktigheten av brukerinnhold. Jeg. Selskapet vil ikke være ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i innhold.

j. Selskapet kan ikke garantere identiteten til andre brukere med hvem du kan samhandle mens du bruker tjenesten. Funde gjør ingen forsøk på å bekrefte, og ikke bekrefte, noen bruker påstått identitet. Du er selv ansvarlig for å bestemme identitet og egnetheten av andre brukere som du kan kontakte ved hjelp av tjenesten.

k. Alt innhold du tilgang til gjennom Tjenesten skjer på egen risiko, og du vil være ansvarlig for skader eller tap for noen part. Selskapet kan, under gitte forhold, avslutte brukerkontoer som bryter denne avtalen som gjelder immaterielle rettigheter.

11.- Oppsigelse

11.1.- Funde AS kan avslutte din tilgang til tjenesten, noe som kan resultere i tap og ødeleggelse av all informasjon knyttet til kontoen din. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du gjøre det ved å følge instruksjonene på nettstedet. Eventuelle avgifter til Funde AS er ikke refunderbare. Alle bestemmelsene i bruksvilkårene overlever oppsigelse, inkludert – men uten begrensning til - eierbestemmelser, garantifraskrivelsene, erstatning og ansvarsbegrensninger.

12.- Ansvarsfraskrivelse

12.1.- Selskapet har ingen spesielle forhold med eller forvaltningsansvar for deg. Du erkjenner at selskapet ikke har noen plikt til å gjøre noe om noe av det følgende: hvilke brukere som får tilgang til nettstedet; Hvilket innhold Brukerne får tilgang til gjennom Nettstedet; hvilke effekter Innholdet kan ha på brukere; hvordan Brukere kan tolke eller bruke innholdet; eller hvilke handlinger Brukere kan ta som følge av å ha blitt utsatt for innhold. Selskapet kan ikke garantere ektheten av data eller informasjon som brukerne oppgir om seg selv eller sine kampanjer og prosjekter. Du slipper selskapet fra alt ansvar for å ha kjøpt eller ikke kjøpt innhold gjennom nettstedet. Nettstedet kan inneholde, eller henvise deg til nettsteder som inneholder informasjon som noen mennesker kan finne støtende eller upassende. Selskapet gir ingen garantier vedrørende innhold på nettstedet, og selskapet er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, eller anstendighet av materialet funnet ved å bruke tjenesten.

12.2.- Selskapet garanterer ikke at innhold vil bli gjort tilgjengelig via tjenesten. Selskapet har ingen forpliktelse til å overvåke Tjenesten eller innhold. Selskapet forbeholder seg retten til, når som helst, uansett årsak, og uten forvarsel: (i) avbryte, avvise, avbryte, fjerne eller suspendere en kampanje eller et prosjekt; (Ii) fjerne, endre eller modifisere noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til, brukergenerert innhold; og (iii) fjerne eller blokkere ethvert Bruker eller bruker generert innhold. Funde forbeholder seg retten til ikke å kommentere årsakene til noen av disse handlingene.

12.3.- Tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig" og er uten noen form for garanti, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om tittel, ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, og eventuelle garantier som følger av noen løpet av ytelse eller bruk av handel, som alle er uttrykkelig fraskrevet ansvar. Selskapet og dets styremedlemmer, ansatte, agenter, leverandører, partnere og innholdsleverandører garanterer ikke at: (a) Tjenesten vil være sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted; (B) eventuelle mangler eller feil vil bli rettet; (C) innhold eller programvare som er tilgjengelig på eller gjennom Tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller (d) resultatene av bruk av tjenesten vil tilfredsstille dine krav. Din bruk av tjenesten er utelukkende på egen risiko. Enkelte stater eller land tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, slik at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.

12.4.- Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil eller mangler. Funde er ikke ansvarlig for eventuelle slike typografiske, tekniske eller prisfeil oppført på nettsiden. Nettstedet kan inneholde informasjon om muligheter som ikke er tilgjengelige overalt. En referanse til en mulighet på nettstedet betyr ikke at en slik mulighet er eller vil bli tilgjengelig når du ønsker å forfølge den. Funde forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og forbedringer til nettstedet når som helst uten varsel eller ansvar.

12.5.- Funde er ikke autorisert til å gi økonomiske råd eller investeringstjenester og gir ikke slike tjenester. Funde skal ikke holdes ansvarlig for brukeratferd eller innhold med hensyn til økonomisk rådgivning eller investering av eller på nettstedet. Investeringsmuligheter på nettstedet er ikke autorisert av finanstilsynet i Norge, og det er ditt ansvar å utføre en selskapsgjennomgang før en støtter et prosjekt.

13.- Erstatning

13.1.- Du skal holde selskapet, dets tilknyttede selskaper og hver av sine og dets tilknyttede selskaper, entreprenører, styremedlemmer, leverandører og representanter fra alle forpliktelser, krav og utgifter, herunder rimelige advokathonorarer og andre saksomkostninger, som oppstår fra eller er relatert til din bruk eller misbruk av, eller tilgang til tjenesten og innhold, eller på annen måte fra brukergenerert innhold, brudd på vilkårene for bruk, eller krenkelse av deg, eller en tredjepart hjelp kontoen din, av immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en person eller enhet. Selskapet forbeholder seg retten til å påta seg forsvaret og kontroll av alle saker der du er erstatningspliktig, og i så fall vil du bistå og samarbeide med selskapet i å hevde noen tilgjengelige forsvar.

14.- Ansvarsbegrensning

14.1.- Ikke i noe tilfelle skal Funde, eller dets direktører, ansatte, agenter, partnere, leverandører eller innholdsleverandører, være ansvarlig under kontrakt, krenkelse av en rettighet, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annen juridisk eller rettferdig teori med hensyn til tjenesten ( i) for eventuelle tapte fortjeneste, tap av data, kostnader for anskaffelse av erstatning matvarer eller tjenester, eller spesielle, indirekte, straffende, eller følgeskader av noe slag, erstatningsvarer eller tjenester (uansett årsak), (ii) for alle bugs, virus, trojanske hester eller lignende (uavhengig av kilden til opprinnelse), eller (iii) for noen direkte skader.

14.2.-Funde skal ikke være ansvarlig for noen direkte, indirekte eller tilfeldige tap eller skade påført av en bruker i forbindelse med nettstedet eller i forbindelse med bruk, eller manglende evne til å bruke, av Nettstedet, noen nettsteder knyttet til det, og noen materialer postet på den, inkludert, uten begrensning: a. tap av inntekt; b. tap av virksomhet; c. tap av fortjeneste eller kontrakter; d. tap av forventede besparelser; e. tap av data; f. tap av goodwill; g. bortkastet ledelse eller kontoret tid; eller h. for andre tap eller skade av noe slag, men oppstått og uansett om forårsaket av skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om forutsigbare. Tilgang Tjenesten er forbudt fra områder der innholdet er ulovlig. Hvis du har tilgang til tjenesten fra andre steder, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge lokale lover.

15.- International

15.1.- Accessing the Service is prohibited from territories where the Content is illegal. If you access the Service from other locations, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with local laws.

16.-Elektronisk overlevering, regler om varsling og ditt samtykke

16.1.- Ved å bruke tjenesten samtykker du til å motta elektronisk informasjon fra Funde AS og selskapets partnere, inkludert meldinger, avtaler, lovpålagte opplysninger eller annen informasjon i forbindelse med tjenestene.

16.2.-Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektronisk informasjon, må du slutte å bruke tjenesten.

17.- Lovvalg, ugyldighet og tvisteløsning

17.1.- Disse bruksvilkårene (og ytterligere regler, retningslinjer eller retningslinjer innlemmet ved henvisning) skal reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lov.

17.2.- Hvis enkelte bestemmelser av denne avtale om bruksvilkår er funnet å være ugjennomførbare eller ugyldig, vil bare disse ugjennomførbare eller ugyldige bestemmelsene begrenses eller settes til side. Denne avtale om brukervilkår vil ellers fortsette gjelde, dog uten de ugjennomførbare eller ugyldige enkeltbestemmelser eller punkter.

17.3.- Brukere, Prosjektskaper og Funde forplikter seg gjennom denne avtalen til å søke en minnelig løsning på enhver konflikt som eventuelt måtte oppstå.

17.4.- You hereby irrevocably waive any right you may have to trial by jury in any dispute, action, or proceeding.

18.- English Language

18.1.- As a courtesy and convenience only, this Agreement may be translated and available in languages other than English.

18.2.- Notwithstanding any translation into another language, the English version of this Agreement governs.

Funde.no AS © 2019 | Organisasjonsnummer: 917 857 989